PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 

SIA “Master Foto”

 

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.    Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “Master Foto” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.masterfoto.lv.

1.2.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1.3.    Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4.    Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tāpēc, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2023. gadā 25. oktobrī.

1.5.    Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

 

2.    Informācija par Pārdevēju

2.1.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.masterfoto.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “Master Foto” – reģistrācijas numurs: LV40103189288, adrese: F.Sadovņikova iela 39, Rīga, LV-1003.

2.2.    Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Kontakti

 

3.    Preces

3.1.    Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā. Preces iepakojuma saturs ir norādīts Preces kartiņas sadaļā "Apraksts". Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam. 

3.2.    Iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no interneta veikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.

3.3.    Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā un kam ir norādīts pozitīvs skaits, cik vienību ir pieejams veikalā, ir pieejamas pasūtīšanai. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību, un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.

3.4.    Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

 

4.    Personas datu apstrāde

4.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

5.    Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

5.1.    Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:

a)    fiziskās personas, kuras sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu;

b)    juridiskās personas.

5.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

5.3.    Preces, kas ir atspoguļotas interneta veikalā ar atzīmi par pozitīvu vienību skaitu esamību veikalā uz vietas, ir iegādājamas uz vietas veikalā. Bez pasūtījuma veikšanas interneta veikalā, iegādājoties preces fiziskajā veikalā Firsa Sadovņikova 39 Rīga, preču cenas tiek norādītas uz cenu uzlīmes uz preces iepakojuma.

5.4.    Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

5.5.    Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

5.6.    Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.7.    Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem ir izvēlēts).

5.8.    Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.

5.9.    Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pēc pirkuma apstrādes uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti visi ar pasūtījumu saistītie paziņojumu, precizējumi un dokumenti, tādi kā elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju.

5.10.    Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, vai  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību, un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

 

6.    Tiesības grozīt noteikumus

6.1.    Pārdevējam ir tiesības mainīt šos Noteikumus. Ikreiz, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Noteikumu versija, kas pastāvēja Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī un tika nosūtīta Pircējam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā pasūtījumiem, kas veikti un nav pabeigti pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā.

6.2.    Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

 

7.    Kvalitatīva preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

7.1.    Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

7.2.    Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja:

a)    Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

b)    Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

c)    Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

d)    Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

e)    Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

f)    tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

g)   prece ir pasūtīta no preces ražotāja/vairumtirgotāja pēc Pircēja individuāla pieprasījuma pēc priekšapmaksas veikšanas pēc Pārdēvēja piestādīta rēķina vai tāmes ar norunu par atteikumu tiesību ierobežojumu.

7.3.    Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā. Kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kad par tiem Pārdevējs sniedz attiecīgu informāciju, pārdodot Preci. 

7.4.    14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi: 

a)    ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci; 

b)    ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci; 

c)    ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu; 

d)    līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.    
Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

7.5.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.

7.6.    Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam veikalā Firsa Sadovņikova ielā 39, Rīga, LV-1003. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.

7.7.    Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. 

7.8.    Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.9. punktā norādītajos gadījumos), ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

7.9.    Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

7.10.    Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.

7.11.    Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta tikai par Preci samaksātā nauda, neieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma. Piegādes izmaksas piedāvātas, individuāli piestādot faktūrrēķinu.

7.12.    Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz to pašu bankas kontu, no kura Pircējs bija apmaksājis Pasūtījumu, vai arī Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. 

7.13.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci.

7.14.    Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:

a)    Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;

b)    izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 15.11. punktā, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;

c)    Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;

d)    Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar Noteikumu 7.11. punktu.

7.15.    Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

 

8.    Piegāde

Piegāde uz mājām

8.1.    Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.

8.2.    Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un izmēra. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Piegāde“.

8.3.    Preču izkraušanas un uznešanas pakalpojumi jāpasūta atsevišķi pirms apmaksas par Precēm. Preces izkraušanas un uznešanas pakalpojumu apmaksā Pircējs. Atsevišķi Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces izkraušanas un uznešanas pakalpojumus apmaksā Pārdevējs. Aktuālie izkraušanas un uznešanas pakalpojumu izcenojumi sniegti sadaļā “Piegāde“.

8.4.    Pircēja pasūtījums tiek izpildīts pirms plānotās piegādes dienas, kas norādīta Noteikumu 5.7. punktā norādītajā paziņojumā par izsūtīšanu, izņemot gadījumus, ja iestājas notikumi, ko Pārdevējs nekontrolē (kā definēts šo Noteikumu 17. punktā).

8.5.    Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi sadaļā “Piegāde“ norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu pa e-pastu. 

8.6.    Aptuveni piegādes termiņi precēm ir norādīti mājas lapā preces kartiņā, bet tie ir aptuveni un izrēķināti automātiski katrai precei. Gadījumā, ja paredzēti piegādes termiņi atšķiras no parastiem vidējiem piegādes termiņiem, Pārdevējs var brīdināt Pircēju par piegādes termiņu izmaiņam. Tomēr Pārdevējam var nebūt zināms par kādām problēmām vai šķēršļiem, kas var ietekmēt konkrētās preces piegādes laiku konkrētajā brīdī. 

8.7.    Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Par to papildu transporta maksa netiek iekasēta. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, kopējais Preču piegādes termiņš tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.

8.8.    Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam tājā brīdī, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam. 

8.9.    Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums: 

-    norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;

-    sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildīt Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) aktu;

-    pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;

-    ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams. 

Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.

8.10.    Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

8.11.    Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

8.12.    Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. 

8.13.    Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.

8.14.    Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

8.15.    Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

 

Preču saņemšana klātienē veikalā

8.16.    Pēc Pircēja izvēles, izņemot gadījumus, kas paredzēti sadaļā “Piegāde“, interneta veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt uz vietas veikalā.

8.17.    Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

8.18.    Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sniegti sadaļā “Preču piegāde un saņemšana“ norādītajos termiņos.

8.19.    Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā 7 ( septiņu ) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs informējis Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu. Preces neizņemot šajā punktā norādītajā termiņā, un ja par preci nebija veikta apmaksa, Pircējs tiks brīdināts un pasūtījums tiek atcelts. Ja apmaksa par preci jau bija veikta, tad Pircējs var ierasties pēc preces ari pēc ilgāka laika.

8.20.    Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to veikalā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.

8.21.    Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:

a)    norādīt pasūtījuma numuru;

b)    uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

8.22.    Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

8.23.    Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

a)    konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;

b)    Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

8.24.    Papildinformācija, kas ir saistīta ar Preču piegādi, sniegta sadaļā “Piegāde“.

 

9.    Preču cena un piegādes izdevumi 

9.1.    Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.

9.2.    Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

9.3.    Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

9.4.    Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde un saņemšana“.

9.5.    Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 

Par reversā PVN piemērošanu

9.6.    Precēm, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likumdošana, tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja PVN maksātājs, kurš ir veicis pasūtījumu, nemaksā no sava bankas konta. Piemērojot reverso PVN, atlaides netiek piešķirtas.

 

10.    Apmaksa

10.1.    Par Precēm Pircējs var norēķināties:

a)    skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces, saskaņā ar sadaļā “Norēķināšanās” norādītajiem nosacījumiem;

b)    ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;

c)    maksājuma (kredīta vai debeta) karti;

d)    uz nomaksu, izmantojot līzinga partneru pakalpojumus;

e)    ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera pakalpojumus.

10.2.    Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde. 

10.3.    Maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

10.4.    Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 10.1. c. un e. punktos norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no taustiņa “Pasūtīt” nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs atteicies no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.

10.5.    Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:

a)    kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm – Noteikumu 10.1. b., c. un e. punkta gadījumā;

b)    kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu – Noteikumu 10.1. d. punkta gadījumā;

c)    nekavējoties, pēc pasūtījuma izpildes, kā tas ir paredzēts Noteikumu 10.1. a. punkta gadījumā.

10.6.    Interneta veikals nenodrošina “Tax Free” pakalpojumus.

10.7.    Detalizēta informācija, kas ir saistīta ar apmaksu, sniegta sadaļā “Norēķināšanās“.

 

11.    Pircēja pienākumi

11.1.    Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

11.2.    Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

11.3.    Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

11.4.    Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

11.5.    Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

 

12.    Pārdevēja pienākumi

12.1.    Pārdevējs apņemas:

a)    veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

b)    cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12.2.    Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

 

13.    Ražotāja garantija

13.1.    Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.

13.2.    Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.

13.3.    Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

 

14.    Preces kvalitāte

14.1.    Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Preci.

14.2.    Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.

14.3.    Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 

 

15.    Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā

15.1.    Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

15.2.    Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt veikalā vai pa e-pastu info@masterfoto.lv, atgriežot iespējami neatbilstošo Preci, ievērojot to, ka:  

15.2.1.    nopirktās preces var atgriezt veikalā, adrese: F. Sadovņikova 39, Rīga.

15.2.2.    nopirktās preces var atgriezt, nosūtot tās uz Omnvias pakomātu Katoļu iela 4, Neste Pakomāts, Rīga, uz veikala telefona numuru 29490777;

15.3.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:

a)    Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;

b)    jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

c)    jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

15.4.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a)    Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;

b)    attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;

c)    bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

d)    atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

15.5.    Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

15.6.    Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni +371 29490777 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: info@masterfoto.lv.  

15.7.    Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.

15.8.    Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā. 

15.9.    Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un atmiņas kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu. 

15.10.    Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.

15.11.    Ja Pircējs (patērētājs) konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci un vēlas to atgriezt, Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preces atgriešanu, atlīdzinot Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preces atgriešanas veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus Preču atgriešanas izdevumus. 

15.12.    Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta Preces un par 10 kilogramiem smagākas Preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai Līguma atcelšanai Pircējs nogādā preci pie Pārdevēja uz sava rēķina. Ja Pircējs atsakās nogādāt preci, Pārdevējs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pircēja rēķina. Tādā gadījumā Pircējam apņemas atlīdzināt Pārdevējām Preces atgriešanas izdevumus, kas Pārdevējām radušies sakarā ar Preces nogādāšanu Pārdevējam, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

 

16.    Atbildība

16.1.    Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

16.2.    Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

16.3.    Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

16.4.    Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

16.5.    Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

16.6.    Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

16.7.    Pircējs uz savas atbildības apņemas izmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

16.8.    Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

 

17.    Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

17.1.    Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

17.2.    Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

a)    Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un

b)    Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

 

18.    Informācijas sūtīšana

18.1.    Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.

18.2.    Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@masterfoto.lv vai parasto vēstuli adresētu SIA “Master Foto” uz adresi F.Sadovņikova iela 39, Rīga, LV-1003. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.

18.3.    Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

 

19.    Citi noteikumi

19.1.    Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

19.2.    Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu. 

19.3.    Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

19.4.    Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

19.5.    Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

19.6.    Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.7.    Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19.8.    Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).

19.9.    Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

 

Spēkā no 25.10.2023.